Webtárhely ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Webtárhely (Webhosting) szolgáltatás nyújtására

1. A szolgáltató adatai és elérhetősége

A szolgáltató neve: First Voice Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 8060 Mór, Kert u 18.,
A szolgáltató postacíme: 8060 Mór, Kert u 18.,
A szolgáltató adószáma: 14277351-2-07

A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: 07-09-018300/2
A szolgáltató bankszámlaszáma: 11701004-20245241 (OTP Bank)

A szolgáltató elérhetősége: munkanapokon: 9:00 – 19:00
Telefonszám: +36 30 425 87 40
E-mail: info@stilldesign.hu
Web: www.stilldesign.hu

2. A szerződési feltételek módosítása

A First Voice Szolgáltató Kft. (a továbbiakban „Szolgáltató”) ezen ÁSZF-et előfizetői, felhasználói számára a First Voice Kft. hivatalos webhelyén (www.stilldesign.hu) nyilvánosságra hozza, ott folyamatosan elérhetővé teszi.

Az ÁSZF módosításának egyoldalú jogát Szolgáltató fenntartja. A nyilvánosságra hozott szabályzat mindennemű módosítása megrendelőink részéről elfogadott, ha webhelyünkön az érintettek számára elérhetővé tettük és 30 napon belül az érintett nem szólalt fel írásban a módosítás ellen.

3. A szerződés hatálya

A Webtárhely szolgáltatásra vonatkozó szerződés a megrendeléssel és a megrendelés elfogadásával lép hatályba.

4. A szolgáltató kötelezettsége

Szolgáltató köteles szolgáltatásainak folyamatosságát biztosítani.

Az előfizetett szolgáltatásokra vonatkozó kéréseket a Szolgáltató 3 munkanapon belül feldolgozza (az új regisztrációk elindítása legkésőbb a számlaérték és a szükséges iratok beérkezését követő 3. munkanapon megtörténik), amennyiben a kérés jellege lehetővé teszi, akkor a kérést 3 munkanapon belül teljesíti is.

5. A szolgáltatás folyamatossága, üzemzavar, szolgáltatás hibája, a szolgáltatás szünetelése

A szolgáltatás kizárólag akkor tekintenthető hibás szolgáltatásnak , ha az rendeltetésszerűen nem használható. A szolgáltatás szünetel, ha az nem érhető el.

A szerződés szerinti szolgáltatás hibás üzemelésének vagy szünetelésének időtartamára eső díjat az előfizetőnek nem kell megfizetnie, illetve az adott hónapra eső előfizetési díj visszafizetését kérheti, ha annak mértéke a folyamatos 0-24 órás rendelkezésre állási idő 1%-át meghaladja. Az előző mondatban meghatározott jogkövetkezmények csak akkor alakalmazandóak, amennyiben az a Szolgáltatónak felróható okból következik be.

A szolgáltatás szünetelésébe nem számítanak bele az előre, e-mail útján az előfizető felé bejelentett vagy a Szolgáltató honlapján közzétett karbantartások, a külső támadások, vagy külső spam injekciós tevékenységek miatt bekövetkező szerver túlterhelések vagy leállások, melyek rövid idejű leállást, illetve a webkiszolgálás akadozását, vagy az e-mailek késve történő kézbesítését okozzák. Ezek, mivel nem a Szolgáltató hibájából erednek, nem tekintendők hibás vagy szünetelő szolgáltatásnak, mindazonáltal a Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a fenti jelenségek a lehető legrövidebb időn belül megszűnjenek.

6. A szolgáltató felelősségvállalása

A szolgáltató legfeljebb az előfizetői díj erejéig vállal anyagi felelősséget. A webtárhelyen tárolt adatokért és adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

7. Vis maior

Ennek minősülnek a jogszabályi változások, a hatóságok, állami szervek intézkedései, természeti katasztrófák által okozott károk, valamint egyéb, a Szolgáltatón kívülálló okokból származó károk. Ezekben az esetekben felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

8. Az előfizetők és felhasználók kötelezettségei

Az előfizetők illetve a felhasználók kötelesek nevük és egyértelmű azonosításukhoz, továbbá elérésükhöz illetve a számla kiállításához szükséges adataik megadására, valamint kötelesek az ezekben bekövetkezett változásokat Szolgáltató irányába maradéktalanul közölni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az olyan károkért, amelyek abból erednek, hogy az előfizető a megadott elérhetőségein Szolgáltató által nem volt elérhető (pl. szerver IP címváltozás esetén szükséges felhasználó oldali beállítások elmaradása, tartalmi átvizsgálás).

9. Kapcsolattartás

Az előfizető köteles legalább egy kapcsolattartó személyt kijelölni, e személy teljes nevét és azonosításához, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat – legalább postázási cím, telefonszám, e-mail cím – írásban Szolgáltatóval közölni. Bármely nyilatkozat (módosítás, lemondás, további megrendelés stb.) megtételére csak az előfizető, az általa kijelölt kapcsolattartó, illetve az előfizető által meghatalmazott más személy jogosult.

Megrendelést a Szolgáltató hivatalos weboldalán, elektronikus levélben, cégszerűen aláírt postai levélben vagy személyesen fogad el.

Telefonon megrendelést, előfizetés módosítást elfogadni, jelszavakat kiadni Szolgáltatónak nem áll módjában. Szolgáltató az előfizetéshez kapcsolódó jelszavak megküldését kizárólag előfizető által Szolgáltató részére a megrendeléskor megadott e-mail címre vállalja.

10. Adatvédelem, titoktartás

Szolgáltató az előfizetők és felhasználók személyes/üzleti adatait, a szolgáltatásnál alkalmazott technikai megoldások keretein belül bizalmasan kezeli.

Az előfizetők és felhasználók a Szolgáltató által kezelt adatokat, információkat kötelesek bizalmasan kezelni. Az adatvédelmi szabályokat részletesen a www.stilldesign.hu weboldalon közétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

11. Tartalom korlátozása

Előfizető a hatályos jogszabályok szerint tartozik felelősséggel a webtárhelyen tárolt adatok tartalmáért. Szolgáltató a tartalom tekintetében nem vizsgálja az előfizetők webtárhelyeit.

A Szolgáltató által előfizetői számára biztosított webhelyek tartalmát csak előfizetője kérésére módosíthatja. A tartalom okán szolgáltatás nem korlátozható. Kivételt képez ez alól, amennyiben a webtárhelyen

a) hatályos törvények által tiltott szöveget, képet, jelképet tartalmazó;

b) jogosulatlanul harmadik személy szerzői vagy szomszédos jogi oltalom alatt álló művét, vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet tartalmazó;

c) szexuális tartalmú

d) világnézeti, kisebbségeket vagy nemzeteket, népeket, népcsoportokat sértő vagy uszító

anyagok kerülnek elhelyezésre. Ilyen anyagok elhelyezése esetén Szolgáltató a szolgáltatást felfüggesztheti, az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és a jelen pontban meghatározott anyagokat azonnal törölheti.

12. Biztonsági politika és szabályzat

Szolgáltató biztonsági politikáját és biztonsági szabályzatát minden felhasználónak és előfizetőnek be kell tartania, az általánosan elfogadott Internet felhasználási politikát és netikettet, más szolgáltatók és szervezetek felhasználási politikáját tiszteletben kell tartania.

Szolgáltató az ellene, vagy előfizetője ellen intézett (hacker) internetes támadásokat vizsgálhatja, saját szolgáltatási területéről kiinduló támadásokat megakadályozhatja, ellenük felléphet. Ebbe harmadik félként érintett szolgáltatót, partnereit bevonhatja.

13. A szolgáltatás szüneteltetése

Szolgáltató a szolgáltatás szüneteltetésére az előfizető egyidejű e-mail, levél útján vagy telefonon történő értesítésével az alábbi esetekben jogosult:

a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését;

b) az előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti;

c) az előfizető a díjfizetéssel 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;

d) Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi.

Amennyiben a szolgáltatás szüneteltetésére okot adó körülmények az előfizető értesítését követő 15 napot meghaladóan is fennállnak, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szüneteltetést haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap folyamán feloldja, ha az előfizető a szünetelésre okot adó körülményt a fenti határidőn belül megszünteti, és ezt a Szolgáltató felé igazolja. A szüneteltetés az előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

Ez esetben történő szolgáltatás visszaállítása esetén Szolgáltató jogosult 10.000 Ft visszaállítási díjat felszámolni előfizetőnek.

14. Kéretlen levelek

Szolgáltató ügyfelei az előfizetéssel egyidejűleg vállalják, hogy kéretlen e-maileket (spam-eket) nem küldenek a Szolgáltató által biztosított e-mail szolgáltatás használatával. A kéretlen levélküldés ellen Szolgáltató felléphet, korlátozhatja vagy megakadályozhatja az ilyen tevékenységet.

15. Technikai korlátozások

Szolgáltató nem garantálja 5 MB-nál nagyobb terjedelmű levelek továbbítását.

16. Követelések

Szolgáltató jogosult az előfizetővel szemben jelen előfizetői szerződésből eredő követeléseinek érvényesítése céljából harmadik személyt megbízni, követeléseit harmadik személy részére engedményezni.

17. Jogviták

Szolgáltató és Előfizető kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, helyi bíróság határkörébe tartozó ügyekben kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét